Slovakia Security®, s.r.o. je držiteľom :

  • licencií na výkon bezpečnostných služieb,
    • Licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000500 zo dňa 25.8.2010
    • Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby č. PD 000028 zo dňa 7.9.2009
    • Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva č. POP 000011 zo dňa 9.6.2006

  • potvrdením Národného bezpečnostného úradu o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa
    • Potvrdenie NBÚ č.: SSP-BP-906-6/2012-C zo dňa 7.9.2012.


Licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000500 zo dňa 25.8.2010